KONSTNÄRSHEMMETS HISTORIA

Lallukka konstnärshem donerades av Juho och Maria Lallukka. Styrelsen för samfundet Lallukka konstnärshem köpte en klipptomt av Helsingfors stad (Apollogatan 13–Södra Hesperiagatan 14) i Främre Tölö. På tomten byggdes ett hus i ren funkisstil ritat av arkitekt Gösta Juslén. Husets användningsändamål fastställdes i donatorparets testamente som undertecknades 1908 och trädde i kraft 1923.

Under hela sin verksamhet har Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakotisäätiö betraktat som en självklarhet att Lallukka konstnärshem är till för meriterade konstnärer. För att värna om donatorernas tanke om en fristad vägs även sociala aspekter in när likvärdiga ansökande står mot varandra. Många av invånarna har makar som också är betydande konstnärer. I Lallukka har konstnärsklubben, Taiteilijaklubi ry, sin verksamhet. Föreningens medlemmar är de boende i Lallukka samt ledamöterna i stiftelsens styrelse. Klubben arrangerar traditionella samkväm och evenemang för invånarnas rekreation.

Ursprungligen hade 20 av konstnärshemmets lokaler reserverats för bildkonstnärer och 25 för utövare av tonkonst och scenkonst i enlighet med stiftelsens regler.

Idag är utrymmesfördelningen följande: 

    • bildkonstnärer, ca 2 600 m², 26 ateljéer och bostäder
    • scenkonstnärer, ca 1 000 m², 16 bostäder
    • tonkonstnärer, ca 1 000 m², 14 bostäder
    • sammanlagt 56 lägenheter för konstnärer
© Jussi Tiainen
JUHO OCH MARIA LALLUKKA

Juho och Maria Lallukka härstammade båda från Räisälä socken, som låg granne med staden Käkisalmi. Juho Lallukka började sin karriär som vallpojke, fick sedan möjlighet att bli skomakarlärling och mötte sin blivande maka. Sedan blev han butikspojke, handelsbokhållare, lanthandlande, borgare och till sist grosshandlare i Viborg. Dessutom var han politiskt aktiv och under sina sista levnadsår verksam som riksdagsledamot. Som finskhetsman var Juho Lallukka en central figur inom folkbildningsarbetet, som grundare av en ungdomsförening, styrelseordförande för landsbygdsteaterföreningen och stödjare av inhemsk litteratur. Maria Lallukkas föräldrar Matti ja Valpuri Jääskeläinen ägde ett gästgiveri i Räisälä, och i den tillhörande rian startade Juho Lallukka sin första egna affär. Äktenskapet som ingicks 1878 blev barnlöst. Efter Juho Lallukkas död blev Maria Lallukka direktör för grosshandeln. Förmögenheten växte sig så stor att Maria år 1919 ansåg det bäst att förändra det ömsesidiga testamentet för sin del. Hon stipulerade att hälften av hennes andel skulle användas för att grunda ett bibliotek i Viborg.

BO I KONSTNÄRSHEMMET?

Under hela sin verksamhet har Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakotisäätiö betraktat som en självklarhet att Lallukka konstnärshem är till för meriterade konstnärer. För att värna om donatorernas tanke om en fristad vägs även sociala aspekter in när likvärdiga ansökande står mot varandra. Många av invånarna har makar som också är betydande konstnärer.

Boendeansökan kan formuleras fritt. För att ansöka behövs två saker: en meritförteckning och en motivering på en sida till varför du anser att du bör få en bostad i Lallukka. Det lönar sig att ange om du skulle flytta in ensam, med din make eller maka eller med din familj. Därutöver kan du ange hurdan och hur stor lägenhet du skulle behöva. Om du vill kan du bifoga exempel på ditt konstnärliga arbete.

Du kan ansöka om att bli boende via formuläretAnsökan kan också skickas via e-post: saatio(a)lallukkasaatio.net. Ansökningar ställs till Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakotisäätiö och skickas per brev till adressen Apollogatan 13, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ”bostadsansökan”. Anmälningar och frågor: ombudsman Timo Turja, 050 3644 911; saatio(a)lallukkasaatio.net

LALLUKKA KONSTNÄRSHEMS KONSTNÄRER FRÅN 1933 TILL IDAG
MÅLARE OCH KONSTGRAFIKER

Arantila Markku
Baumgartner Stig
Hanhijoki Marjatta
Juga Hanne
Jula Jari
Jämsä Arja
Kärki Ipi
Laaksonen Tero
Laine Lauri
Lavonen Kuutti
Markuksela Eero
Merenmies Elina
Mäntynen Tuomas
Ojala Antti
Paunila Marjukka
Rustanius Jaakko
Siren Päivi
Sunila Anne
Valpola Vaula
Vellonen Senja
Aalto Ilmari
Aarnio-Aaltonen Margit
Ahlgrén Lauri
Alanko Uuno
Annala Matti
Augustson Göran
Backmansson Hugo
Blomstedt Väinö
Boijer-Poijärvi Wille
Carlstedt Mikko
Cawén Alvar
Cederström Eva
Chuaqui Soledad
Collin Marcus
Dahlman Helge
Diehl Gösta
Ekelund Ragnar
Enckell Torger
Enroth Erik
Favén Antti
Gallen-Kallela Jorma
Gebhard Albert
Hakava Aale
Heinonen Mauri
Heiskanen Outi
Helenius Ester
Hervo Lyyli
Hervo Väinö
Hietanen Reino
Hurmerinta Olavi
Hämäläinen Väinö
Kaitala Janne
Koponen Erkki
Kulovesi Erkki
Kuusela Viktor
Kuusi Helmi
Lantto Pirkko
Laurén Per
Leskinen Saija
Lindforss Anton
Lindqvist Rurik
Lucander Anitra
Marttinen Veikko
Maunu Päivi
Melanen Pentti
Miettinen Olli
Mikkonen Aune
Munsterhjelm Ali
Muukka Elias
Muukka Yrjö
Mäkelä Jukka
Nelimarkka Eero
Nordström L-G
Nuoreva Marjatta
Nylund Ilmari
Oinonen Mikko
Oja Onni
Pääkkönen Markku
Rautasalo Kirsti
Sallinen Tyko
Salokivi Santeri
Sjöström Vilho
Soldan-Brofelt
Venny
Somersalo Jaakko
Talja Soili
Thesleff Ellen
Toppelius Woldemar
Tuhka Aukusti
Valavuori Olavi
Vionoja Veikko
Visanti Lyyli
Visanti Matti
Vuori Antti
Vuori Ilmari
Wainio Urpo
Wirtanen Kaapo
Åström Werner

SKULPTÖRER

Cavén Kari
Hietanen Helena
Jämsä Aarne
Niemelä Jaakko
Nieminen Inka
Olin Johan
Song Aamu
Suntio Heimo
Toija Tommi
Aaltonen Aarre
Aiha Martti
Gyldén Eva
Harri Juhani
Hartman Mauno
Heino Raimo
Hiltunen Eila
Huhtamo Kari
Hyvärinen Helvi
Ilkka Elias
Jansson Viktor
Jauhiainen Oskari
Juva Kari
Kannosto Erkki
Kylänpää Hannele
Lahtinen-Tapper Marjo
Laukkanen Leo
Leppänen Lauri
Liipola Yrjö
Malmberg Viktor
Oittinen Mauno
Peltokangas Matti
Pullinen-Ramsay Laila
Pylkkänen Helena
Renvall Ben
Renvall Essi
Räsänen Eino
Sailo Alpo
Sailo Nina
Tapper Kain
Tirronen Armas
Tukiainen Aimo
Tynys Arvi
Utriainen Raimo
Vikainen Johan (Jussi)
Wilhelms Carl

 

 

 

 

KOMPOSITÖRER, SÅNGARER OCH MUSIKER

Bäckström, Petri
Fredriksson Risto

Ichihashi Naoko
Jaakkola Leena

Kortekangas Olli
Kotka John
Lindgren Aale
Olli Kalevi
Pelo Matti
Peltonen Samuli

Pokela Eeva-Leena
Rahkonen Margit 
Rantala Iiro
Takalo Arttu
Ahnger Alexandra
Aholainen Irja
Angervo Ari
Aro Usko
Aro-Välkki Anita
Bergman Erik
Bergström Matti
Bergström Pirjo
Bernhard-Granroth Kerttu
Bister Hannu
Bister Johanna
Ekman Ida
Ekman Karl
Englund Einar
Granfelt Hanna
Hannikainen Ilmari
Hellsten Elsa
Ignatius Anja
Ikonen Lauri
Jorma Bruno
Järnefelt Armas
Kajanus Robert
Kaski Heino
Klami Uuno
Koskimies Pentti
Kosonen Olavi
Kotilainen Otto
Kuula Alma
Kuusoja Maiju
Laamanen Seppo
Lev Lara
Linnala Eino
Linnala Lenni
Liukkonen-Seilo Helmi
Långholm Sylvelin
Madetoja Leevi
Merikanto Aarre
Mikkilä Timo
Niemelä Tii
Palmgren Minna
Palmgren Selim
Pasanen Mikko
Pasila-Tamminen Eeva
Pesonen Olavi
Piltti Lea
Pohjola Liisa
Pylkkänen Tauno
Pätynen Hannu
Raekallio Matti
Rautasalo Heikki
Romanowski Otto
Saarinen Mirjam
Similä Martti
Siren-Englund Maynie
Sola Väinö
Sonninen Ahti
Söderblom Ulf
Tuominen Pentti
Tuukkanen Kalervo
Vainio Aarre
Weneskoski Gerda
Weneskoski Ilmari
Weneskoski Jorma

SCENKONSTNÄRER

Castrén-Kytömaa Elli
Grönberg Raimo
Karkjärvi Lasse
Karvinen Jani
Krohn Heidi
Kinnunen Heikki
Kytömaa Jaakko
Laukkarinen Antti
Long Esa-Matti
Luoma-Aho Pirjo
Peltola Sulevi
Pohjola-Siren Anja
Pulkka, Irina
Sveholm Asta
Vierikko Vesa
Ahlapuro Ossi
Aro Antti
Ahonen-Mäkelä Ritva
Aitto Anni
Alpo Pekka
Angerkoski Siiri
Fransman Stig
Groundstroem Niklas
Haarla Tyyne
Haavisto Helena
Hallberg Ulrika
Halme Kaarlo
Halonen Sakari
Halttunen Kaarlo
Haverinen Aino
Helovirta Kauko
Hytönen Hugo
Jännes Paavo
Jorma Hilja
Jurkka Emmi
Kahra Kalevi
Kandolin Juha
Kandolin Uljas
Kontula Martta
Korhonen Ossi
Kuuranne Leevi
Kuusla Irja
Laakso Rakel
Laakso Uuno
Lahti Toivo
Lahtinen Varma
Laine Eine
Leino Olga
Leppänen Kaisu
Litja Antti
Lyly Alice
Lähteenoja Mimmi
Manto Erja
Mäkelä Risto
Mäkelä Vesa
Närhinsalo Timo
Ortola-Palo Kirsti
Osa Aina
Osa Simo
Palo Tauno
Palo Pertti
Pulkkinen Roosa
Ranta-Helovirta Rauni
Reima Martta
Rinne Rosa
Rinne-Kahra Eila
Saarnio Elvi
Saarnio Kaarlo
Saastamoinen Thelma
Sala Oiva
Salin Holger
Sallinen Petteri
Salminen Kristo
Suonio Kirsti
Tuominen Heikki
Valkama Ritva
Wallin Lea
Wilen Lahja

© Jussi Tiainen
RESTAURANG

I Lallukka festsal drivs en högklassig beställningsrestaurang där man kan arrangera fester för upp till 90 personer. Utöver festsalen finns det även den mindre Mariasalen som lämpar sig t.ex. för möten.

KONTAKT

Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakotisäätiö

Apollogatan 13
00100 Helsingfors
saatio (a) lallukkasaatio.net
FO-nummer: 0221098-4

Stiftelses styrelse
Ordförande 
Mikko Mikkola
mikko.mikkola (a) juramentum.fi
040 7591 590

Vice Ordförande 
Simo Freese
040 757 1277
simo.freese (a) freese.fi

Pertti Kukkonen (Skulptur)
Anitta Ruotsalainen (Bildkonst)
Petri Liski (Scenkonst)
Jussi Siirala (Melodikonst)

Ombudsman 
Timo Turja
050 364 4911
saatio (a) lallukkasaatio.net

Disponent
Juha Lunden
juha.lunden (a) ardour.fi

Vaktmästare
Jari Jula
050 326 7181
jari.jula (a) gmail.com

Konstnärsklubb 

Apollogatan 13
00100 Helsingfors

Ordförande 
Eeva-Leena Pokela
050 3843 478
eevaleenapokela (a) gmail.com

Restaurang

Apollogatan 13
00100 Helsingfors

Vaudeville Catering Oy
Petteri Ehrnsten
050 1786
tilaukset (a) vaudeville.fi

Lallukan taiteilijakoti
Apollonkatu 13, 00100 Helsinki,
Eteläinen Hesperiankatu 14, 00100 Helsinki

Lallukka Konstnärshem
Apollogatan 13, 00100 Helsingfors,
Södra Hesperiagatan 14, 00100 Helsingfors