Alla on lista Lallukan taiteilijakodissa asuneista taiteilijoista vuodesta 1933 lähtien. Monet listassa mainituista taiteilijoista ovat asuneet Lallukassa puolisonsa tai lastensa kanssa. Nämä ovat saattaneet olla tai tulla merkittäviksi taiteilijoiksi. Kuvanveistäjä Viktor Janssonin puoliso esimerkiksi oli graafikko ja Suomen merkittävin postimerkkitaiteilija Signe Hammarsten-Jansson ja tytär Tove Jansson. Nämä asuivat aikanaan Lallukassa, vaikka heitä ei tässä listassa mainitakaan. 

TAIDEMAALARIT JA -GRAAFIKOT

Arantila Markku
Baumgartner Stig
Hanhijoki Marjatta
Juga Hanne
Jula Jari
Jämsä Arja
Kärki Ipi
Laaksonen Tero
Laine Lauri
Lavonen Kuutti
Markuksela Eero
Merenmies Elina
Mäntynen Tuomas
Ojala Antti
Paunila Marjukka
Rustanius Jaakko
Sirén Päivi
Sunila Anne
Valpola Vaula
Vellonen Senja
Aalto Ilmari
Aarnio-Aaltonen Margit
Ahlgrén Lauri
Alanko Uuno
Annala Matti
Augustson Göran
Backmansson Hugo
Blomstedt Väinö
Boijer-Poijärvi Wille
Carlstedt Mikko
Cawén Alvar
Cederström Eva
Chuaqui Soledad
Collin Marcus
Dahlman Helge
Diehl Gösta
Ekelund Ragnar
Enckell Torger
Enroth Erik
Favén Antti
Gallen-Kallela Jorma
Gebhard Albert
Hakava Aale
Heinonen Mauri
Heiskanen Outi
Helenius Ester
Hervo Lyyli
Hervo Väinö
Hietanen Reino
Hurmerinta Olavi
Hämäläinen Väinö
Kaitala Janne
Koponen Erkki
Kulovesi Erkki
Kuusela Viktor
Kuusi Helmi
Lantto Pirkko
Laurén Per
Leskinen Saija
Lindforss Anton
Lindqvist Rurik
Lucander Anitra
Marttinen Veikko
Maunu Päivi
Melanen Pentti
Miettinen Olli
Mikkonen Aune
Munsterhjelm Ali
Muukka Elias
Muukka Yrjö
Mäkelä Jukka
Nelimarkka Eero
Nordström L-G
Nuoreva Marjatta
Nylund Ilmari
Oinonen Mikko
Oja Onni
Pääkkönen Markku
Rautasalo Kirsti
Sallinen Tyko
Salokivi Santeri
Sjöström Vilho
Soldan-Brofelt
Venny
Somersalo Jaakko
Talja Soili
Thesleff Ellen
Toppelius Woldemar
Tuhka Aukusti
Valavuori Olavi
Vionoja Veikko
Visanti Lyyli
Visanti Matti
Vuori Antti
Vuori Ilmari
Wainio Urpo
Wirtanen Kaapo
Åström Werner

KUVANVEISTÄJÄT

Cavén Kari
Hietanen Helena
Jämsä Aarne
Niemelä Jaakko
Nieminen Inka
Olin Johan
Song Aamu
Suntio Heimo
Toija Tommi
Aaltonen Aarre
Aiha Martti
Gyldén Eva
Harri Juhani
Hartman Mauno
Heino Raimo
Hiltunen Eila
Huhtamo Kari
Hyvärinen Helvi
Ilkka Elias
Jansson Viktor
Jauhiainen Oskari
Juva Kari
Kannosto Erkki
Kylänpää Hannele
Lahtinen-Tapper Marjo
Laukkanen Leo
Leppänen Lauri
Liipola Yrjö
Malmberg Viktor
Oittinen Mauno
Peltokangas Matti
Pullinen-Ramsay Laila
Pylkkänen Helena
Renvall Ben
Renvall Essi
Räsänen Eino
Sailo Alpo
Sailo Nina
Tapper Kain
Tirronen Armas
Tukiainen Aimo
Tynys Arvi
Utriainen Raimo
Vikainen Johan (Jussi)
Wilhelms Carl

SÄVELTAITEILIJAT

Bäckström Petri
Fredriksson Risto
Ichihashi Naoko
Jaakkola Leena

Kortekangas Olli
Kotka John
Lindgren Aale
Olli Kalevi
Pelo Matti
Peltonen Samuli
Pokela Eeva-Leena
Rahkonen Margit
Raekallio Matti 

Rantala Iiro
Takalo Arttu
Ahnger Alexandra
Aholainen Irja
Angervo Ari
Aro Usko
Aro-Välkki Anita
Bergman Erik
Bergström Matti
Bergström Pirjo
Bernhard-Granroth Kerttu
Bister Hannu
Bister Johanna
Ekman Ida
Ekman Karl
Englund Einar
Granfelt Hanna
Hannikainen Ilmari
Hellsten Elsa
Ignatius Anja
Ikonen Lauri
Jorma Bruno
Järnefelt Armas
Kajanus Robert
Kaski Heino
Klami Uuno
Koskimies Pentti
Kosonen Olavi
Kotilainen Otto
Kuula Alma
Kuusoja Maiju
Laamanen Seppo
Lev Lara
Linnala Eino
Linnala Lenni
Liukkonen-Seilo Helmi
Långholm Sylvelin
Madetoja Leevi
Merikanto Aarre
Mikkilä Timo
Niemelä Tii
Palmgren Minna
Palmgren Selim
Pasanen Mikko
Pasila-Tamminen Eeva
Pesonen Olavi
Piltti Lea
Pohjola Liisa
Pylkkänen Tauno
Pätynen Hannu
Raekallio Matti
Rautasalo Heikki
Romanowski Otto
Saarinen Mirjam
Similä Martti
Siren-Englund Maynie
Sola Väinö
Sonninen Ahti
Söderblom Ulf
Tuominen Pentti
Tuukkanen Kalervo
Vainio Aarre
Weneskoski Gerda
Weneskoski Ilmari
Weneskoski Jorma

NÄYTTÄMÖTAITEILIJAT

Castrén-Kytömaa Elli
Grönberg Raimo
Kandolin Juha
Karkjärvi Lasse
Karvinen Jani
Krohn Heidi
Kinnunen Heikki
Kytömaa Jaakko
Laukkarinen Antti
Long Esa-Matti
Luoma-Aho Pirjo
Peltola Sulevi
Pohjola-Siren Anja
Pulkka Irina
Sveholm Asta
Vierikko Vesa
Ahlapuro Ossi
Aro Antti
Ahonen-Mäkelä Ritva
Aitto Anni
Alpo Pekka
Angerkoski Siiri
Fransman Stig
Groundstroem Niklas
Haarla Tyyne
Haavisto Helena
Hallberg Ulrika
Halme Kaarlo
Halonen Sakari
Halttunen Kaarlo
Haverinen Aino
Helovirta Kauko
Hytönen Hugo
Jännes Paavo
Jorma Hilja
Jurkka Emmi
Kahra Kalevi
Kandolin Uljas
Kontula Martta
Korhonen Ossi
Kuuranne Leevi
Kuusla Irja
Laakso Rakel
Laakso Uuno
Lahti Toivo
Lahtinen Varma
Laine Eine
Leino Olga
Leppänen Kaisu
Litja Antti
Lyly Alice
Lähteenoja Mimmi
Manto Erja
Mäkelä Risto
Mäkelä Vesa
Närhinsalo Timo
Ortola-Palo Kirsti
Osa Aina
Osa Simo
Palo Tauno
Palo Pertti
Pulkkinen Roosa
Ranta-Helovirta Rauni
Reima Martta
Rinne Rosa
Rinne-Kahra Eila
Saarnio Elvi
Saarnio Kaarlo
Saastamoinen Thelma
Sala Oiva
Salin Holger
Sallinen Petteri
Salminen Kristo
Suonio Kirsti
Tuominen Heikki
Valkama Ritva
Wallin Lea
Wilen Lahja